Verwelkom de toekomst

Maastricht: Open Eerlijk Democratisch

In het najaar van 2017 is een groep bij elkaar gekomen die stem geeft aan een notie die breed leeft in de stad, namelijk de vraag hoe Maastricht de toekomst in moet gaan. Een vraag die bij velen leeft, waar wij een positief antwoord op hebben; een toekomstvisie met moed. We zijn niet bang voor de toekomst maar willen juist het meeste halen uit de kansen die we aangereikt krijgen door de stad en de regio. Dit manifesto licht deze visie in het kort toe waarbij onze speerpunten op deze pijlers zijn gebaseerd:

Wij zien Maastricht als een stad vol met potentie; een centrum van innovatie, onderwijs en cultuur in het hart van Europa. Maastricht staat als bruggenstad voor een splitsing waarbij wij de juiste weg moeten kiezen. Onze stad moet een plek zijn waar iedereen zich vrij voelt om te ondernemen en verder te bouwen aan de toekomst. Hierbij moeten kansen zowel worden gecreëerd als worden benut waarbij we op een eerlijke manier met oog voor onze omgeving te werk kunnen gaan. Overtuigd vanwege het brede scala aan mogelijkheden die zich in Maastricht voordoen presenteren wij ons manifesto, gebaseerd op gemeenschappelijke normen en waarden. Waarmee we met vertrouwen de toekomst in durven gaan.

Manifesto

Kennisstad Maastricht

Een stad waar slimme koppen blijven

Wij zien een stad voor ons waar de knappe koppen en creatieve geesten de kans krijgen om te creëren en bij te dragen aan de stad. Met M:OED staan we voor Maastricht als hub voor creativiteit, innovatie, ondernemerschap en nieuwe ideeën. Een stad die iedereen de mogelijkheid geeft om het maximale uit zijn leven, studie en werk te halen. We zien helaas veel knappe koppen vertrekken na hun afstuderen of na het doen van een poging om een onderneming te starten. We zien ook dat de stad moeite heeft om met haar burgers te praten en naar ze te luisteren. Maastricht kan echter wel de kennisstad worden zoals we haar graag zouden zien, zolang zij maar talenten stimuleert en uitdaagt om te blijven, en hen zich thuis laat voelen. Daarom staan wij voor een gemeente die start-ups, ondernemers en professionals ondersteunt. Een gemeente die begrijpt dat een open en inclusieve samenleving een essentiële voorwaarde is om de volledige creatieve en culturele potentie van de stad te benutten.

 

Onze plannen:

Slim wonen

… in een stad waar iedereen zich thuis voelt

Als M:OED pleiten wij voor slimme, duurzame en toekomstgerichte oplossingen voor huisvesting in Maastricht. Er dreigt namelijk een groot tekort te ontstaan aan betaalbare kamers en/of studio’s, terwijl er juist veel leegstand is in Maastricht. Het centrum van Maastricht is door de combinatie van oude en moderne architectuur aantrekkelijk. In deze fusie is helaas weinig ruimte beschikbaar voor betaalbare huisvesting. Wij zijn van mening dat een ander beleid hier balans in moet brengen.

Onze plannen:

Cultuur

Een stad met diversiteit en creativiteit

Kunst en cultuur zijn de essentie van interpersoonlijke communicatie en begrip; ze bevorderen persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming. Cultuur helpt ons het ‘nieuwe’ te begrijpen en heeft het potentieel om bruggen te slaan.

Diversiteit is voor ons de kern van cultuur. Maastricht presenteert zichzelf als ‘culturele’ stad, maar we zien slechts een bepaald soort cultuur. Wij beschouwen cultuur als zoveel meer dan het huidige  ‘sjiek en sjoen’. Om van Maastricht een echte creatieve en innovatieve stad te maken, moeten we alle vormen van cultuur in onze stad omarmen en de ‘vrijere en alternatieve’ cultuur die we ook in de stad hebben respecteren. Creativiteit en nieuwe ideeën willen we daarom juist aanmoedigen en ondersteunen.

 

Onze plannen:

Positieve gezondheid

Als M:OED beseffen wij ons dat gezondheid en welzijn breder zijn dan leven zonder lichamelijke en mentale aandoeningen. Met Positieve Gezondheid wordt bedoeld het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren over de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. Wij staan achter deze definitie van gezondheid, omdat in deze visie de focus ligt op eigen regie, de kracht van de mens, en omdat op een bredere manier naar gezondheid wordt gekeken. Dit betekent aandacht voor zowel lichamelijke en mentale gezondheid als zingeving, meedoen in de maatschappij, kwaliteit van leven, en goed dagelijks functioneren. Dit betekent dat bijvoorbeeld iemand die een fysieke aandoening heeft nog steeds gezond kan zijn als diegene hier goed mee omgaat, mee kan doen in de maatschappij, een gevoel van zingeving heeft en goed in zijn/haar vel zit. Om een positief gezond Maastricht te realiseren, is een omslag nodig.

 

Onze plannen

Armoede

Armoede is een complex probleem dat hand in hand gaat met problematiek op verschillende andere domeinen. Een integrale aanpak waarbij deze domeinen met vertrouwen samenwerken is cruciaal om hierin samen sterk te staan. Daarnaast is er meer keuzevrijheid nodig, en minder onnodige druk op mensen in een bijstandsuitkering. Aan het huidig beleid is immers de verplichting gekoppeld om voortdurend bezig te zijn met sollicitatie- en re-integratieactiviteiten waarbij mensen vooral bezig worden gehouden in plaats van dat dit leidt tot betaalde arbeid. Zowel de oorzaken van armoede moeten aangepakt als meer aandacht voor de gevolgen van armoede zoals het terechtkomen in een sociaal isolement.

 

Onze plannen

Duurzaam Maastricht

Een stad met kracht in eigen hand

Wij zien een stad in transitie. In beweging naar een energieneutraal en groen Maastricht  waar alle inwoners profijt van hebben. Een stad met haar eigen energie. Hierbij hoort een energiebeleid gebaseerd op nieuwe, duurzame bronnen van energie in het bezit van de lokale gemeenschap, maar ook een vergroening van de publieke ruimte in onze stad. Duurzaamheid is niet langer een keuze. De opwarming van de aarde is een probleem dat de hele wereld aangaat, en als het gaat om oplossingen moeten we een leidende rol aannemen. Daarom steunen wij het doel om in 2030 energieneutraal te zijn, zoals geformuleerd in de Maastrichtse Energie Akkoorden. Vooral met betrekking tot wonen en vervoer zien we grote mogelijkheden voor CO2-reductie in onze stad. Verder zien we een bewustwordingsproces bij de burger, dat ondersteund dient te worden. Bij bedrijven, op scholen, en in de wijken moet het doordringen dat duurzaam leven en ondernemen niet alleen noodzakelijk is, maar ook rendabel kan zijn. Dit bewustwordingsproces zal in een versnelling raken wanneer innovatieve experimenten aangemoedigd worden en de burger hierbij betrokken wordt.

Onze plannen:

Bereikbare stad

Maastricht op de kaart zetten

Wij zien Maastricht als een stad die voor iedereen toegankelijk moet zijn; voor zowel de eigen inwoners als voor het bedrijfsleven, forenzen en bezoekers. We willen betere verbindingen met andere steden van internationaal niveau, zoals Brussel, Keulen en Parijs. Het maakt niet uit of je met de bus, auto, trein, fiets, vliegtuig of tram reist, je moet in de toekomst snel en gemakkelijk de stad in en uit kunnen reizen op een duurzame en betaalbare manier.

 

Onze plannen:

Maastricht 2.0

Een stad met minder 📝 en meer 💁

Wij stellen ons een deelnemende samenleving voor. Een samenleving, waarin corruptie en inefficiëntie termen zijn die tot het verleden behoren; waar politiek en beleid transparant, innovatief en participatief zijn. Daarvoor, willen wij gebruik maken van creatieve digitale concepten en grensverleggende oplossingen gebruiken om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Door de bevolking actief bij het beslissingsproces te betrekken zal een vorm van deelnemende democratie ontstaan waarin mensen beloond worden voor hun betrokkenheid. Wij zien onszelf als pioniers in innovatie en verandering van de lokale politieke vertegenwoordiging.

 

Onze plannen:

Contact

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de partij M:OED, contacteer ons via +31 6 10974681 of mail naar welkom@stemvoormoed.nl.

Contact fractie:
fractie@stemvoormoed.nl
Partijkantoor M:OED
Batterijstraat 61B04
6211 SG Maastricht

Vereniging:
Voorzitter: Luca Janssen
Tel. nr. voorzitter: +31 6 10974681
welkom@stemvoormoed.nl
Partijkantoor M:OED
Batterijstraat 61B04
6211 SG Maastricht